Sensei Ryan Manuel, 4th Dan

Team Eagle Martial Arts
Iota, Louisiana

3rd Dan – Jin Iai Juitsu
2nd Dan – Nintai Do Matsumura Kobudo
2nd Dan – Kenson Ryu

Head Instructor – Brazilian Jujitsu, Oberlin, La
Instructor – Karate Kicks Oberlin

 

Return to Outstanding Instructors Page