Renshi Kevin Troquille, 4th Dan

Nintai Do Matsumura Shorin Ryu
Nintai Do Shorin Ryu Dojo
Alexandria, Louisiana

 

 

 

 

Return to Outstanding Instructors Page