Soke-Dai Kenya “Tola” Dennis, 6rd Dan

Ji Kai Martial Arts
Shito Ryu, Iai Do
Mobile, Alabama

3rd Dan – Ji Kai Shito Ryu
3rd Dan – Ji Kai Kobudo
6th Dan – Ji Kai Iai Do

Recipient of the “B.O.B.” Award

Return to Outstanding Instructors Page