Renshi Ken Prejean, 4th Dan

Chang Hun Tae Kwon Do
Team Eagle Martial Arts
Iota, Louisiana

2nd Dan – Song Ahn Tae Kwon Do 1985
Certified Instructor – 1984

Chang Hun Tae Kwon Do
Han Mu Do
American Karate

Member – International Matsumura Seito Society

 

Return to Outstanding Instructors Page