Shihan-Dai Kayln Manuel, 5th Dan

Team Eagle Martial Arts
Instructor – Team Eagle Martial Arts
Iota, Louisiana

Began Training – 1974
5th Dan – Ji Kai Iai Do
2nd Dan – Nintai Do Matsumura Kobudo
2nd Dan – Kenson Ryu Karate
2nd Dan – Tae Kwon Do

 

Return to Outstanding Instructors Page