Sempai Jeffrey Simon, 3rd Dan

Nintai Do Matsumura Shorin Ryu Karate Do
Ichiban Karate School
Burlington, Kentucky

 

 

 

 

Return to Outstanding Instructors Page