Soke-Dai Jacques Miller, 6th Dan

Nintai Do Matsumura Shorin Ryu
Alexandria, Louisiana

Recipient of the “B.O.B.” Award

2nd Dan – Nintai Do Kobudo

1st Dan – Judo

 

Return to Outstanding Instructors Page