Shihan-Dai Eddie Scroggs, 5th Dan

Nintai Do Matsumura Shorin Ryu
Nintai Do Shorin Ryu Dojo
Alexandria, Louisiana

2nd Dan – Nintai Do Kobudo

Recipient of the “B.O.B.” Award

Member – IMSS 2010 “Hall of Honors”

 

Return to Outstanding Instructors Page