Sensei Rev. Don DuPlechian, 3rd Dan

Nintai Do Matsumura Shorin Ryu
Nintai Do Shorin Ryu Dojo
Alexandria, Louisiana

3rd Dan – JiKai Iaido

 

 

 

Return to Outstanding Instructors Page