Soke-Dai Chad Matt, 6th Dan

Soke-Dai of San Yama Ryu Bujutsu
Asian Martial Arts Center

Nihon Ryu Aiki-Jutsu – 2nd Dan
Nihon Ryu Karate-Do – 1st Dan
Traditional Judo – 2nd Dan
Keichu Ryu Karate – 1st Dan
Juko Ryu Jujutsu/Kempo – 1st Dan
Shihan Combat Ki