Soke-Dai Brandon Wiley, 7th Dan

Nintai Do Matsumura Shorin Ryu
Nintai Do Shorin Ryu Dojo
Alexandria, Louisiana

Recipient of the “B.O.B.” Award

7th Dan – Nintai Do Matsumura Shorin Ryu Karate Jutsu

7th Dan – Nintai Do Kobudo

7th Dan – Nintai Do Aiki Te

1st Dan – Iai Do

 

Return to Outstanding Instructors Page