Soke John Primeaux, 8th Dan

San Yama Ryu Bujutsu
Asian Martial Arts Center

IMSS Lifetime Member

Nihon Ryu Aiki-Jutsu – 5th Dan
Nihon Ryu Karate-Do – 4th Dan
Traditional Judo – 4th Dan
Keichu Ryu Karate – 4nd Dan
Juko Ryu Jujutsu/Kempo – 1st Dan
Hoshin RoshiTaijutsu – 2nd Dan

Hoshin Roshi Taijutsu Titles:
• Kyoshi
• Renshi
• Hanshi

U.S. Specialized Law Enforcement Knife Defenses

 

 

 

Return to Outstanding Instructors Page